Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar: Wall of Carcoar Dam Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar:  Wall of Carcoar Dam