Horsham Caravan Park - Horsham: Nice way to encourage visitors to be tidy Horsham Caravan Park - Horsham:  Nice way to encourage visitors to be tidy