Horsham Caravan Park - Horsham: Good paved roads throughout the park Horsham Caravan Park - Horsham:  Good paved roads throughout the park