Maffra Golf Club RV Park - Maffra: Night lighting tends to be a bit bright Maffra Golf Club RV Park - Maffra:  Night lighting tends to be a bit bright