Coachman Tourist Park - Mildura: Coachman Tourist Park welcome sign. Coachman Tourist Park - Mildura:  Coachman Tourist Park welcome sign.