Coachman Tourist Park - Mildura: Entrance to the Caravan Park Coachman Tourist Park - Mildura:  Entrance to the Caravan Park