Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar: Camping area Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar:  Camping area