Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar: View of Carcoar Dam Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar:  View of Carcoar Dam